Dũng Thịnh

Banner ads header
Icon Collap
...
Tag: thong tu
  Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Ngày đăng: 2018-10-02
  Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Thông tư số 219/2013/TT-BTC

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC

  Ngày đăng: 2018-10-01
  Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng