Dũng Thịnh

Banner ads header
Icon Collap
...
Trang chủ / Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/ 12/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 219/2013/TT-BTC